Leerlijnen

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van de SLO-kerndoelen. Deze doelen hebben we verwerkt in de leerroutekaarten, groepsplannen en handelingsplannen. In de groepsplannen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De groepsplannen zijn ingedeeld in  drie mogelijke leerroutes.

  • Gevorderd
    Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 8 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo theoretische leerweg of hoger.
  • Basis (schoolstandaard)
    Leerlingen werken toe naar het beheersen van midden groep 7 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is vmbo kader- of basis beroeps (al dan niet in een cluster 2 setting).
  • Minimum
    Leerlingen werken toe naar het beheersen van eind groep 5 niveau van het regulier basisonderwijs. Het uitstroomperspectief hierbij is onderwijs met leerwegondersteuning of praktijkonderwijs (al dan niet in een cluster 2 setting).

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) bepaalt in overleg met de leerkracht welk aanbod een leerling krijgt. Het grootste deel van onze leerlingen volgt de leerlijn ‘basis’ en stroomt uit op het niveau van midden groep 7 van het regulier basisonderwijs.

Leerroutekaarten

De leerroutekaart van rekenen wordt vernieuwd, omdat wij werken met een nieuwe methode . Zodra de kaart klaar is zal deze teruggeplaatst worden op de site. Bent u ondertussen benieuwd naar het aanbod van uw kind kunt u de leerkracht van uw kind vragen om een kopie van de leerroutekaart die in zijn/haar klas gebruikt worden.