Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleider, medewerkers, specialisten en ouders de resultaten bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school is trots op de goede ouderbetrokkenheid en de goede sfeer op de school. Ouderparticipatie en communicatie over verwachtingen en procedures kunnen nog verbeterd worden. Verder kan de lay-out van het OPP en het gezamenlijk doelen formuleren verbeterd worden.

 

De school heeft de volgende actiepunten geformuleerd:

  • Ouderparticipatie vergroten door meer ruggenspraak en oudermiddagen te organiseren en ouders uit te nodigen mee te kijken met het onderwijs
  • Verbeteringen doorvoeren in het OPP, waardoor het voldoet aan de 7 OPP-doelstellingen van Auris (is al in gang gezet)
  • School kijkt kritisch naar eigen kwaliteit en resultaten van het CEO. Om de resultaten verder te duiden gaan we het gesprek aan met onze medewerkers.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van Rotsoord voelen zich veilig en er heerst een veilige sfeer in de school.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Jonge leerlingen van Rotsoord voelen zich in hoge mate veilig. Dit resultaat is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 59 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 36 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 75% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een groter deel naar het regulier basisonderwijs is gegaan dan vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 23 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vso vmbo bbl + kbl (39%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat is dit jaar precies behaald (70%).

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 55% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Wat opvalt is dat 36% van de leerlingen boven niveau uitstroomt. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar, in tegenstelling tot vorig jaar, niet behaald (zie conclusie voor een toelichting).

* Dit schooljaar is enkel de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 95% van de leerlingen (62) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 5% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar ruim behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: Het valt op dat in schooljaar 2019-2020 36% van de leerlingen boven het gestelde uitstroomprofiel, dat twee jaar daarvoor is vastgesteld, uitstroomt. Dit was niet de verwachting. Veel van de leerlingen wie dit betreft kwamen vrij laat terecht in de intensieve cluster-2 setting. Hierdoor hadden zij te maken met een zeer laag didactisch niveau en is het uitstroomperspectief laag gesteld bij binnenkomst. De leerlingen lieten echter in de laatste twee jaar van ons onderwijs een plotselinge groei zien, waardoor de uitstroom uiteindelijk naar boven bijgesteld kon worden.

 

Enerzijds zijn we trots dat we dit bij deze leerlingen hebben weten te bewerkstelligen, anderzijds trekken we hieruit de lering dat we al eerder uit mogen gaan van hoge verwachtingen. Bij de interne analyse van deze bestendiging, kwamen we tot de conclusie dat we het vastgestelde uitstroomperspectief vanuit de reguliere setting niet weten. Het OPP dat daar is opgesteld is niet een document dat wij ontvangen bij binnenkomst van de leerling in de intensieve cluster-2 setting. Het verdient dus aandacht om dit goed na te gaan bij de verlatende school.

 

Daarnaast zien we dat we zelf scherper mogen zijn op het uitstroomperspectief bij elke bespreking die plaatsvindt over de leerling, maar minimaal twee keer per jaar, en zo tijdig kunnen bijstellen wanneer nodig.

 

Actiepunten: In schooljaar 2021-2022 zullen we verdere verbeteringen in de zorgstructuur doorvoeren. Het leerlingbegeleidingsplan wordt verder aangescherpt en uitgewerkt en onze processen worden helderder beschreven. Het team wordt meegenomen in deze efficiëntieslag, waardoor het ‘in the lead’ zijn in de zorgprocessen ook daadwerkelijk lading krijgt voor het team.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. Auris Rotsoord maakte in 2019 onderdeel uit van het verificatieonderzoek bij Auris. Dit rapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie onder Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. Rotsoord heeft tijdens dat onderzoek de volgende resultaten behaald:

 

Didactisch handelen: voldoende
Samenwerking: voldoende
Kwaliteitszorg: voldoende
Kwaliteitscultuur: voldoende

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris Rotsoord weer.

Auris Rotsoord heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het leeropbrengstenonderzoek van Auris. Uit het onderzoek blijkt dat Auris Rotsoord op elk onderdeel boven de gemiddelden van Auris scoort. Sinds de methode Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen zijn deze scores omhoog gegaan. Voor begrijpend lezen wordt de leerroutekaart geïmplementeerd waardoor verwacht wordt dat de score voor begrijpend lezen verder omhoog gaat. Voor rekenen is recent een verbetertraject ingezet, sinds dat traject en de inzet van directe instructie, zijn de resultaten omhoog gegaan.

 

Ons doel is het behouden van de mooie resultaten en daar waar mogelijk de resultaten nog te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke drie jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in mei 2021.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen zoals Met Woorden in de Weer, Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen verdieping, de Vreedzame school, oriëntatie op 21-eeuwse vaardigheden, Visie Kleuteronderbouw, Ervaar TOS-cursus en motiverende gespreksvoering.