Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, onderwijsassistenten) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen ontvangen een digitale vragenlijst met vragen. De vragen gaan onder andere over: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2021 te zien. De resultaten op het gebied van (sociale) veiligheid worden apart weergegeven onder ‘Veiligheid’.

De interpretatie van de resultaten volgt binnenkort.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. Dit is een vragenlijst waarmee het gevoel van veiligheid op de school in kaart wordt gebracht. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, dan vullen ook ouders, medewerkers en specialisten de vragen in. Het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst enkel voor leerlingen.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

De antwoordschaal bestaat uit oneens (1), meer oneens dan eens (2), meer eens dan oneens (3) en eens (4). De stellingen in de rubriek Sociale veiligheid 2 zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal: nooit (1), soms (2), vaak (3) en altijd (4). Een lagere score op deze schaal geeft dus aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Hieronder zijn de resultaten weergegeven voor de leerlingen, aangezien zij ieder jaar bevraagd worden.

* Let op, hier geldt een andere antwoordschaal

 

De leerlingen van Rotsoord voelen zich veilig en er heerst een veilige sfeer in de school.

 

Sinds 2020 wordt de sociale veiligheid ook gemeten bij jonge leerlingen (groep 1 tot en met 4). Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent individueel in gesprek met de leerlingen om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen. Bij alle stellingen is gebruik gemaakt van een tweepuntsantwoordschaal, met een minimale score van 1 en een maximale score van 2. Een hoge waardering op de stellingen betekent een hoge mate van sociale veiligheid en welbevinden onder de leerlingen.

Jonge leerlingen van Rotsoord voelen zich in hoge mate veilig. Dit resultaat is gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar.

Uitstroom en bestendiging

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2021-2022 zijn in totaal 51 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 43 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 65% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is dit jaar niet behaald.

 

Met vorig jaar is er een vergelijkbaar aandeel naar regulier onderwijs. Het gaat dan om leerlingen waarbij het cluster 2 onderwijs niet meer kan bieden wat zij nodig hebben, omdat andere problematiek voorliggend is geworden, bijvoorbeeld gedragskenmerken of algehele ontwikkelingsachterstanden.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2021-2022 zijn 8 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. De helft van de leerlingen stroomt uit naar het (vso) vmbo basis (bbl)/ vmbo kader (kbl) (50%). De andere helft van de leerlingen stroomt uit naar praktijkonderwijs (50%). We streven ernaar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat doel is dit jaar niet behaald.

 

In 2021-2022 zijn 6 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. 20% van de leerlingen stroomt uit naar het (vso) vmbo basis (bbl)/ vmbo kader (kbl). De overige 80% van de leerlingen stroomt uit naar praktijkonderwijs. We streven ernaar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoger. Dat doel is dit jaar niet behaald, helaas hebben we hier geen verklaring voor. Van de 6 leerlingen zijn er 5 volgens hun uitstroombestemming OPP uitgestroomd. 1 leerling had een te hoog advies in groep 6 en is uiteindelijk op praktijkonderwijs uitgestroomd.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2021-2022 is 83.3% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar niet behaald. Het betreft een leerling die onder niveau is uitgestroomd. Doordat wij hoge doelen stellen en dit zo lang mogelijk willen behalen is er bij deze leerling uiteindelijk voor gekozen om zijn uitstroombestemming naar beneden aan te passen.

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2020-2021 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2022 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 91% van de leerlingen (30) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 3% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar opnieuw behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: Het valt op dat wij hoge doelen stellen aan onze leerlingen en dat dit in meer dan 75% van de leerlingen lukt om deze te behalen. Bij een aantal leerlingen blijken deze doelen in groep 6 te hoog en passen wij dit aan naar beneden, om zo het succes op een diploma te vergroten in het middelbaar onderwijs.

 

Actiepunten: Kritisch blijven kijken naar het hoogst haalbare uitstroomperspectief bij de leerlingen, zodat we het beste uit onze leerlingen blijven halen. Dit vergt voldoende kennis en expertise bij leerkrachten en logopedisten.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie doet eens in de vier jaar een uitgebreid onderzoek bij het bestuur en de scholen van Auris. Hiermee onderzoeken ze of alle leerlingen onderwijs krijgen van voldoende kwaliteit. En of scholen voldoen aan de wet- en regelgeving en of ze hun financiën op orde hebben. De onderwijsbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk en daarom doet de inspectie een uitgebreid onderzoek bij ieder bestuur.

 

In 2019 is de Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs is beoordeeld met een voldoende. Het laatste rapport is te vinden op  de website van de onderwijsinspectie (zoek op ‘Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep’). Op deze pagina zijn ook de specifieke resultaten per school te vinden.

 

Meer informatie over de onderzoeken van de inspectie is te vinden op de  website van de onderwijsinspectie.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van 2018 weer. Auris is momenteel bezig met het herontwerpen van het leeropbrengsten onderzoek.

Auris Rotsoord heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het leeropbrengstenonderzoek van Auris. Uit het onderzoek blijkt dat Auris Rotsoord op elk onderdeel boven de gemiddelden van Auris scoort. Sinds de methode Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen zijn deze scores omhoog gegaan. Voor begrijpend lezen wordt de leerroutekaart geïmplementeerd waardoor verwacht wordt dat de score voor begrijpend lezen verder omhoog gaat. Voor rekenen is recent een verbetertraject ingezet, sinds dat traject en de inzet van directe instructie, zijn de resultaten omhoog gegaan.

 

Ons doel is het behouden van de mooie resultaten en daar waar mogelijk de resultaten nog te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke drie jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in mei 2021.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen zoals Met Woorden in de Weer, Zo Leren Kinderen Lezen en Spellen verdieping, de Vreedzame school, oriëntatie op 21-eeuwse vaardigheden, Visie Kleuteronderbouw, Ervaar TOS-cursus en motiverende gespreksvoering.