Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Cliëntervaringsonderzoek

Om de tevredenheid van ouders, leerlingen, medewerkers (bv. leraren, leraarondersteuners) en onze specialisten (bv. logopedisten, orthopedagogen) in kaart te brengen, wordt elke twee jaar het cliëntervaringsonderzoek (CEO) afgenomen. Alle medewerkers, specialisten, ouders en leerlingen (vanaf groep 5) ontvangen digitaal een vragenlijst met vragen over ons onderwijs. Onderwerpen waar vragen over gesteld worden zijn: onderwijs, begeleiding, ontwikkelingsperspectief, veiligheid, sociale veiligheid, communicatie, ouderbetrokkenheid en procedures. De beste beoordeling die gegeven kan worden is een 4, de minste beoordeling is een 1. Hieronder zijn de resultaten van het CEO van 2019 te zien.

Na afloop van het onderzoek organiseren wij een stakeholderreview. Dit is een gesprek waarbij de teamleiding van de school in contact komt met de medewerkers, specialisten en ouders om de resultaten te bespreken. Aan de hand van dit gesprek wordt bepaald waar de school staat, waar we willen staan en hoe we daar komen.

 

De school wordt positief beoordeeld. Zo beoordelen de ouders de ouderbetrokkenheid met een 3,7 en het onderwijs, de begeleiding en het ontwikkelingsperspectief zelfs met een 3,8. Opvallend zijn de minder goede beoordelingen van de medewerkers voor het ontwikkelingsperspectief en de lagere scores voor de procedures.

 

Door met elkaar in gesprek te gaan, kunnen de juiste actiepunten worden geformuleerd. De volgende actiepunten zijn naar aanleiding van het stakeholderreview opgesteld:

 

  • De scores op veiligheid bespreken met het team en duiden waar de ‘lage’ scores vandaan komen. Aan leraren wordt het advies gegeven om gesprekken te voeren met de leerlingen over het thema veilig voelen.
  • Onderzoeken nut en noodzaak van het OPP. Onderzoeken wat toegevoegd kan worden om het begrijpelijker te maken voor ouders.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

Het gevoel van veiligheid van de leerlingen is iets toegenomen. Na de resultaten van vorig jaar is onderzocht of er iets binnen een bepaalde klas speelde of dat het om heel de school ging. Door in de klas meer aandacht te besteden aan het thema veiligheid, wordt gewerkt aan een beter gevoel van veiligheid van leerlingen. Vooral de jonge leerlingen voelen zich erg veilig op school.

Uitstroom en bestendiging

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling voor groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan wegens een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

In schooljaar 2018-2019 zijn 51 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze 51 leerlingen is 74% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Dit percentage is gelijk aan het percentage van vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. Onze leerlingen stromen in verschillende richtingen uit. In de onderstaande figuur is te zien waar onze leerlingen het afgelopen jaar heen zijn gegaan.

De einduitstroom van onze school bestond in 2018-2019 uit 15 leerlingen. Hiervan zijn de meeste leerlingen verder gegaan op het (vso) vmbo bbl/kbl en 67% op het vmbo of hoger. Vergeleken met vorig jaar zijn minder leerlingen naar het praktijkonderwijs gegaan en minder leerlingen naar het vso arbeidsgericht/praktijkgericht. Het streven van de school is dat zo’n 70% van de leerlingen die na groep 8 uitstroomt, uitstroomt op het vmbo of hoger. Dit streven is net niet gehaald. Het percentage is wel een stuk hoger dan vorig schooljaar.

 

Of ons streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen. Wij houden bij of de uitstroom overeenkomt met de verwachte uitstroom in het uitstroomperspectief van de leerling twee jaar eerder.

Dit schooljaar is 91% van de leerlingen uitgestroomd zoals in het uitstroomperspectief twee jaar eerder is voorspeld. Vorig jaar ging dit om 87%. Hierbij streven wij naar een uitstroom van 90% volgens het perspectief. Dat streven is dit jaar gehaald.

 

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in 2017-2018 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2019 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 76% van de leerlingen (32) weten we dat zij bestendigd zijn. Helaas lukt het niet altijd meer om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 7% van de leerlingen (3) onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dat is dit jaar niet gelukt.

SCOL

Ook toetsen we de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen van groep 1 t/m 8 met behulp van SCOL. Dit is een vragenlijst die door de leraar per kind wordt ingevuld. We onderzoeken of de kinderen prettig in de groep functioneren. Daarnaast onderzoeken we de relatie tussen de leraar en het kind en de kinderen onderling. Ook het gevoel van veiligheid dat kinderen binnen de school en groep ervaren wordt onderzocht. We bespreken de uitkomsten van de SCOL tweemaal per jaar binnen het team. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatielijst.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2013 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

 

Daarnaast maakte Auris Rotsoord in 2019 onderdeel uit van het verificatieonderzoek bij Auris. Dit rapport is te vinden op de website van de onderwijsinspectie onder Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep. Rotsoord heeft tijdens dat onderzoek de volgende resultaten behaald:

 

Didactisch handelen: voldoende
Samenwerking: voldoende
Kwaliteitszorg: voldoende
Kwaliteitscultuur: voldoende

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris Rotsoord weer.

Auris Rotsoord heeft dit jaar voor het eerst deelgenomen aan het leeropbrengstenonderzoek van Auris. Uit het onderzoek blijkt dat Auris Rotsoord op elk onderdeel boven de gemiddelden van Auris scoort. Sinds de methode Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen zijn deze scores omhoog gegaan. Voor begrijpend lezen wordt de leerroutekaart geïmplementeerd waardoor verwacht wordt dat de score voor begrijpend lezen verder omhoog gaat. Voor rekenen is recent een verbetertraject ingezet, sinds dat traject en de inzet van directe instructie, zijn de resultaten omhoog gegaan.

 

Ons doel is het behouden van de mooie resultaten en daar waar mogelijk de resultaten nog te verbeteren.

Interne audits

Minimaal elke drie jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2017. Auris Rotsoord was toen nog geen onderdeel van de Koninklijke Auris Groep.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen zoals Met Woorden in de Weer, Zo Leren Kinderen LEzen en Spellen verdieping, oriëntatie op 21-eeuwse vaardigheden, voorlichting IPC, Visie Kleuteronderbouw, Ervaar TOS-cursus en motiverende gespreksvoering.