Afspraken en regels

Afspraken en regels

Op school zijn dagelijks veel verschillende leerkrachten en leerlingen aanwezig. Allen met hun eigen persoonlijkheid. Om alles soepel te laten verlopen, zijn goede afspraken en regels nodig.

Gedragsregels

 • Leerlingen spreken de medewerkers aan met meester of juf, gevolgd door de voornaam.
 • Wij accepteren elkaar en hebben respect voor elkaar. Iedereen is anders, iedereen hoort erbij.
 • Mannen en vrouwen, jongens en meisjes zijn gelijkwaardig.
 • Wij bieden ruimte aan persoonsgebonden of cultuurgebonden verschillen. Deze mogen echter onze gedragsregels niet in de weg staan.
 • Binnen onze school voelen zowel leerlingen als volwassenen zich veilig.
 • Wij stimuleren leerlingen en volwassenen om een positief zelfbeeld te kunnen vormen.
 • Wij bevorderen zelfredzaamheid en weerbaar gedrag.
 • Op school worden materialen met respect behandeld. Iedereen is verantwoordelijk voor een verzorgde en opgeruimde omgeving.

Ziekmelden en afmelden

Wilt u het ons vóór 08.25 uur laten weten als de leerling later of niet naar school komt? Dat is belangrijk omdat we dan weten waar de leerling is. Wij verzoeken u dringend bij ziekte van de leerling de chauffeur of vervoerder hiervan in kennis te stellen. Als uw kind beter is, neemt u zelf contact op met de chauffeur om het vervoer weer te regelen. Als u de leerling door omstandigheden zelf later op school brengt, laat u dit dan ook de chauffeur of vervoerder weten. Geef dan ook door dat uw kind ‘s middags wel met de bus of taxi terug gaat naar huis.

Verlof aanvragen

De leerplichtwet geeft aan dat de schoolleiding beperkte mogelijkheden heeft om verlof buiten de schoolvakanties te verlenen. Een verlofaanvraag doet u schriftelijk bij de schoolleiding. Dit kunt u alleen doen om de volgende redenen.

 

 • Bij vervulling van plichten voortkomend uit godsdienst of levensovertuiging (twee dagen van tevoren melden).
 • Aard van het beroep van (één van) de ouders. Voor vakantiedoeleinden mag volgens de leerplichtwet slechts in één geval buiten de officiële vakanties vrij worden gegeven. Dit is wanneer door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders het gezin niet tenminste twee weken in een schoolvakantie met vakantie kan. Alleen in dat geval mag er eenmaal per jaar voor ten hoogste tien dagen vrij worden gegeven door het management van de school. Deze dagen mogen niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Bij de aanvraag hoort een werkgeversverklaring.
 • Gewichtige omstandigheden: ernstige ziekte, overlijden, begrafenis van bloedverwanten, huwelijk van familie in de eerste en tweede graad, verhuizing van het gezin naar een andere gemeente, gezinsuitbreiding. Dit verlof kan voor ten hoogste tien dagen per jaar verleend worden.

 

Wilt u gebruik maken van extra verlof? Vraag dit dan acht weken van tevoren aan bij de schoolleiding.

 

Buiten de hier aangegeven kaders is de leerplichtwet een wet van bijzonder strafrecht en moet de schoolleiding bij verzuim melding maken bij de leerplichtambtenaar. Uitzonderlijke bepalingen voor jonge kinderen, bepalingen bij schorsing en vanzelfsprekende gevallen als ziekteverlof laten we hier buiten beschouwing. Voor het aanvragen van verlof buiten de vakantieperiodes dient u een aanvraagformulier in te vullen. Dit formulier is verkrijgbaar bij de administratie van de school.

 

Vanaf januari 2017 melden wij verzuim digitaal via het verzuimregister. Wij melden daarin:

 

 • Relatief verzuim: De leerling is meer dan 16 uur ongeoorloofd afwezig binnen een periode van 4 weken. Elke keer wanneer deze 16 uur bereikt is doen wij een nieuwe melding.
 • Langdurig relatief verzuim: de leerling is langer dan 4 weken ongeoorloofd afwezig.
 • Luxe verzuim: de leerling is zonder toegekend verlof buiten de schoolvakanties om op vakantie gegaan.

 

Hier vindt u het aanvraagformulier.

Ongeoorloofd verzuim

Verlof dat wordt opgenomen zonder toestemming van de teamleider of de leerplicht -ambtenaar wordt gezien als ongeoorloofd schoolverzuim. De teamleider is verplicht dit aan de leerplichtambtenaar te melden. De leerplichtambtenaar beslist of er proces-verbaal wordt opgemaakt.

Procedure gescheiden ouders

Alle ouders/verzorgers ontvangen een schoolkalender. Voor gescheiden ouders is een extra exemplaar opvraagbaar en op verzoek ook een kopie van schoolrapporten via de administratie.

 

De ouder waarbij onze leerling woont, krijgt automatisch elke andere informatie. Deze ouder heeft de verantwoordelijkheid om de andere ouder te informeren. Bij problemen kunt u zelf contact opnemen met de school over hoe u geïnformeerd wilt worden.

 

Bij “co”ouderschap, waarbij de leerling op 2 adressen woont, dient een contactadres en contactpersoon te worden doorgegeven aan de administratie. Wij gaan ervan uit dat ouders samen naar de oudergesprekken komen. Is dit niet mogelijk, dan splitsen wij de gesprekstijd in tweeën.

Sociale veiligheid en pesten

De visie van Auris is om leerlingen voor te bereiden op een optimale participatie in de maatschappij. Deze voorbereiding dient te gebeuren op een plek waar leerlingen zich fysiek, psychisch en sociaal veilig kunnen voelen en waar ze, afgestemd op de onderwijsbehoeften, uitgedaagd worden om te leren en ontwikkelen. Dit doen wij onder andere door structuur aan te brengen en duidelijke regels te stellen. Een belangrijk instrument daarbij zijn de schoolregels. De sociale veiligheid wordt gemonitord middels het cliëntervaringsonderzoek en de Scol. Het cliëntervaringsonderzoek wordt afgenomen onder ouders, leerlingen en medewerkers. De Scol vormt het monitoringssysteem voor sociale vaardigheden en veiligheid in de klas. Op iedere school is een veiligheidscoördinator en een aanspreekpersoon pesten aanwezig. Zij verzorgen de verder invulling, controle en uitvoering van het veiligheidsbeleid en anti-pestbeleid op de school. Bij Auris Rotsoord is Jolijn Kamphuis de veiligheidscoördinator. Jolijn Kamphuis is ook aanspreekpersoon bij pesten.

Hier vind u ons pestprotocol

Mobiele telefoons

Wij begrijpen dat (oudere) leerlingen een mobieltje op zak hebben als ze bijvoorbeeld met de fiets naar school komen. Regel is dat het mobieltje uit gaat zodra leerlingen op school komen. De leerling geeft het mobieltje af aan de leerkracht. Deze bergt het veilig op. Tijdens de pauze mag het mobieltje niet mee naar buiten. Na schooltijd krijgt de leerling het mobieltje terug. Het is op eigen risico om een mobiel mee naar school te nemen. De school is niet verantwoordelijk voor vermissing en/of vernieling.

Ongevallen en medische handelingen

Bij ongevallen die op school gebeuren hanteren wij het ongevallenprotocol.

 

Als het nodig is dat leerlingen medicijnen innemen, gebeurt dit na overleg en schriftelijke toestemming van ouders. De leerkracht gaat hierover altijd in overleg met de Teamleider en school behoudt zich het recht voor om hier niet de wens van ouders in te volgen.

Verzekeringen en aansprakelijkheid

Het bestuur van de Koninklijke Auris Groep heeft een verzekering afgesloten waar in geval van ongevallen tijdens schooltijd een beroep op kan worden gedaan. Deze verzekering is afgesloten voor alle leerlingen en medewerkers van de scholen van Auris. De school heeft ook een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA). De school is alleen aansprakelijk bij duidelijk verwijtbaar gedrag. Wilt u in dergelijke gevallen de schade op de school verhalen, dan dient u hiervan direct melding te maken bij de teamleider. Een eigen verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid is heel belangrijk. Wij gaan ervan uit dat u voor uw gezin een WA-verzekering heeft afgesloten.

 

Het komt wel eens voor dat leerlingen spullen op (weg naar) school kwijtraken. Alle spullen worden voor eigen risico meegenomen. De school is niet aansprakelijk voor vermissing. Advies om vermissing te voorkomen:

 

 • Laat waardevolle spullen thuis.
 • Zet de naam van de leerling in jassen, tassen, sportkleding en dergelijke.
 • Controleer geregeld of uw kind alles nog heeft.
 • Mist u toch spullen? Bel dan direct naar school of de vermiste spullen bij gevonden voorwerpen liggen.

Rookbeleid

Onze school is rookvrij. Roken is alleen toegestaan buiten het schoolplein en buiten het zicht van de leerlingen. Op het plein wordt niet gerookt.

Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon en meldcode kindermishandeling

Klachtenregeling en vertrouwenspersonen

 

Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil dusdanig, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Voor ouders, leerlingen en medewerkers is er een klachtenregeling. We gaan er vanuit dat u een klacht of probleem allereerst bespreekt met de persoon over wie de klacht gaat. Als het gaat om een klacht over schoolzaken dan bespreekt u deze met de teamleider of regiodirecteur. Mogelijk kan de klacht dan verholpen worden.

 

Lukt het niet om het probleem op te lossen? Neem dan contact op met één van onze vertrouwenspersonen. Deze probeert in een gesprek met de betrokkenen opnieuw een oplossing te zoeken. De vertrouwenspersonen bij Auris Rotsoord zijn Gerda Tjekstra en Els Hartvelt. U kunt hen bereiken via telefoonnummer 030 252 50 00.

 

Is het probleem te groot of te complex om in een gesprek op te lossen, dan kan de vertrouwenspersoon adviseren een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de Koninklijke Auris Groep. De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)”. Zowel ouders en leerlingen als personeelsleden kunnen een klacht voorleggen aan de LKC. De LKC neemt dan contact op met de klager en het schoolbestuur om te bespreken welke route het beste gekozen kan worden om de klacht op te lossen:

 

 • Route 1: Interne klachtbehandeling
  Als de LKC denk dat eenk lacht snel op school-/bestuursniveau kan worden opgelost, wordt – na overleg met de klager en het schoolbestuur – de klacht doorgestuurd naar het schoolbestuur.

 

 • Route 2: Mediation
  Als interne klachtbehandeling niet tot de mogelijkheden behoort of niet tot een oplossing heeft geleid, dan kunnen de mogelijkheden van mediation verkend worden. Als beide partijen een voorkeur hebben om onder begeleiding van een externe zelf tot een oplossing te komen, kan er mediation plaatsvinden.

 

 • Route 3: Formele klachtprocedure
  Als besloten wordt de klacht via de formele klachtprocedure af te handelen, dan onderzoekt de LKC de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing. Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

 

Op de website www.onderwijsgeschillen.nl is meer informatie te vinden over klachtbehandeling.

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

 

Auris werkt volgens een eigen meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze is opgesteld op basis van het model dat beschikbaar is vanuit de Ministeries van VWS, OCW en Veiligheid & Justitie. De meldcode bestaat uit een 5-stappenplan waarin staat wat een leerkracht/professional moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Omgang leerplicht

De leerplicht in Nederland geldt vanaf 5 jaar. Scholen zijn wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden van leerlingen die te laat op school komen en van leerlingen die verzuimen. Ondanks dat de leerlingen van 4 jaar nog niet leerplichtig zijn, registreren wij ook hun afwezigheid. De afdeling leerplicht van de gemeente heeft regelmatig contact met de school en stelt vragen over het verzuim. Alleen met een geldige reden mag verzuimd worden. Wij ondersteunen deze regels.

 

De regels in de praktijk:

 

 • Alle leerlingen moeten om 08.25 uur op het plein zijn. Alle lessen starten om 08.30 uur.
 • Afwezige leerlingen moeten vóór 08.25 uur zijn afgemeld.
 • Alleen bij gewichtige omstandigheden verlenen wij toestemming voor vrije dagen. Welke omstandigheden dit zijn, vindt u op het aanvraagformulier.
 • Veelvuldige afwezigheid van leerlingen dienen wij door te geven aan de leerplichtambtenaar.

Schorsing of verwijdering

In bijzondere situaties kunnen wij een leerling schorsen. Afhankelijk van het voorval bepaalt de directie in overleg met de teamleider of de leerling geschorst wordt. De duur van de schorsing kan variëren van een dag tot maximaal een week. Wij informeren de ouders, de onderwijsinspectie en de leerplichtambtenaar over de schorsing en de maatregelen die hierop volgen. Daarna bespreken wij met de ouders en eventueel de leerling welke stappen we ondernemen om herhaling te voorkomen. Bij dit gesprek zijn de leerkracht, een gedragsdeskundige, een lid van de Commissie van Begeleiding en/of een lid van het managementteam aanwezig. Van het gesprek maken wij een verslag. Dit sturen wij op naar ouders en bewaren wij in het leerlingdossier. Als wij overgaan tot verwijdering van de leerling, dan zijn wij verplicht een andere school voor de leerling te vinden. Lukt dit niet binnen acht weken, dan verwijzen wij de leerling naar Bureau Leerplicht. Ouders kunnen binnen vier weken schriftelijk bezwaar maken tegen de beslissing tot verwijdering.

Vrijstelling onderwijsactiviteiten

Leerlingen die zijn toegelaten op een school voor speciaal onderwijs zijn verplicht om deel te nemen aan alle voor hen bestemde onderwijsactiviteiten. Ouders kunnen echter het bevoegd gezag van de school vragen om vrijstelling voor hun kind van bepaalde onderwijsactiviteiten wanneer hun kind deze activiteiten om wat voor reden dan ook niet kan uitvoeren. Voor de vrijgestelde activiteiten komen andere in de plaats die beter aansluiten bij de mogelijkheden van het kind als dit praktisch haalbaar is. Het bevoegd gezag bepaalt welke onderwijsactiviteiten dat zijn en onder welke voorwaarden vrijstelling wordt gegeven. Voor het aanvragen van een vrijstelling van bepaalde onderwijsactiviteiten , dient u een verzoek in bij het bevoegd gezag van de school.

Regeling bij lesuitval

Kortdurende ziekte van leerkrachten vangen we op door de inzet van lerarenondersteuners. Zij zijn bekend in de school en geven onder aansturing van een teamleider les. Als dit niet mogelijk is, worden de leerlingen over andere klassen verdeeld. Dit proberen we tot een minimum te beperken.

Protocol zindelijkheid

Wij gaan ervan uit dat kinderen die naar school komen zindelijk zijn. Zindelijkheid wordt tijdens het intakegesprek tussen Auris en ouders besproken. Het kan voorkomen dat een leerling incidenteel een ongelukje heeft, zeker bij start in een kleutergroep waarbij alles nieuw is en er veel indrukken verwerkt moeten worden. Om de kans op ongelukjes te verkleinen, herinneren wij startende kleuters aan het toiletbezoek, bijvoorbeeld na het drinken.

 

Indien uit het intakegesprek of de eerste periode op school blijkt dat een leerling nog niet zindelijk is, zullen wij in gesprek gaan met ouders om hierover afspraken te maken. Soms hebben kinderen die al wel zindelijk zijn een terugval en gaan opeens weer in hun broek plassen. Dat kan een lichamelijke oorzaak hebben (bijvoorbeeld een blaasontsteking). Maar heel vaak is de oorzaak spanning of stress, een ingrijpende gebeurtenis zoals de komst van een broertje of zusje, ziekte, spanningen in het gezin of op school. We zullen samen met ouders proberen te achterhalen of het kind ergens bang voor is en gezamenlijk bedenken hoe we verandering in de situatie kunnen brengen.

 

Als er langere tijd problemen zijn met zindelijkheid van een leerling, mag een school een kind weigeren[1]. Uiteraard willen wij dat te allen tijde voorkomen. We werken daarom graag samen met ouders om een kind zo snel mogelijk zindelijk te maken. Hierbij maken wij de volgende afspraken met ouders bij problemen met zindelijkheid:

 

 • De leerling heeft gewoon ondergoed aan, geen trainer of luier, behalve als hier een medische reden voor is.
 • De leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook sokken.
 • Omdat het onverantwoord is om een groep leerlingen alleen te laten om een andere leerling te verschonen, komt bij voorkeur de ouder zelf de leerling verschonen. Wanneer ouders daartoe niet in de gelegenheid zijn, zorgen ouders voor een persoon die dat komt doen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
 • Als een leerling in zijn broek poept, worden ouders altijd gebeld om te komen verschonen.
 • Wanneer er niemand beschikbaar is om onder schooltijd de leerling te komen verschonen, en de school het niet aankan om de leerling te verschonen zonder dat het onderwijs voor de andere leerlingen onder druk komt te staan, mag de school een leerling weigeren. Indien de leerling door deze afspraak minder dan 5 dagen naar school komt, is er sprake van ‘onderwijstijd op maat’ en wordt dit als notitie opgenomen in het ontwikkelingsperspectief en gemeld bij de onderwijsinspectie.

 

Auris verwacht van ouders dat zij alle mogelijke stappen ondernemen om de leerling zindelijk te maken. Als dit het geval is, zullen wij op maat afspraken maken met ouders omtrent verschonen of eventueel het verminderen van het aantal schooldagen voor de leerling.

 

Mochten problemen op het gebied van zindelijkheid aanhouden, kan ondersteuning worden gezocht bij professionele hulp, zoals de schoolarts, huisarts, schoolmaatschappelijk werker of het Centrum voor Jeugd en Gezin.

 

In sommige gevallen is er een medische indicatie voor het niet zindelijk zijn. In dat geval is een kopie van een brief van de arts een vereiste.

Vragen?

Heb je vragen over de school of wil je graag advies? Neem dan contact met ons op.