Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Twee keer per jaar stellen wij per groep en per vak een groepsplan op en voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP).In deze plannen staan doelen die we willen behalen per groep en per leerling. Wij streven naar een zo hoog mogelijk eindniveau van de leerling.

Binnen zes weken nadat de leerling is gestart op school, stellen wij een ontwikkelingsperspectief (OPP) op aan de hand van dossiergegevens en de onderwijsbehoeftes van de leerling. Dit plan voeren wij na overleg met de ouders uit. Twee keer per schooljaar gaan we na of de leerling de doelen haalt tijdens een groepsbespreking. Wij bespreken dit met ouders.

Soms verloopt de ontwikkeling van de leerling niet zoals verwacht. De leerkracht kan dan hulp vragen aan de intern begeleider. Samen kijken zij welke oplossingen nodig zijn om toch de gestelde doelen te halen. Zij betrekken hier ook de ouders in. De leerkracht en logopedist bespreken de situatie van de leerling in de Commissie van Leerlingzorg (CvL). In deze commissie zitten de volgende personen.

 • Teamleider
 • Leerkracht
 • Logopedist
 • Intern begeleider
 • Orthopedagoog
 • Schoolmaatschappelijk werk
 • Schoolarts

Soms maken wij ook gebruik van specialisten buiten onze school. Dit doen wij altijd in overleg met de ouders. Wij melden vooraf wat we gaan bespreken in de Commissie van Leerlingzorg en koppelen na afloop het gesprek terug aan ouders.

Ontwikkelingsperspectief

In het groepsplan staan alle leerlijnen met leerroutekaarten. Hierin staat per vak welke doelen we willen halen met de groep. Ook staat hierin welke methodieken wij hiervoor gebruiken.

De Commissie van Leerlingzorg (CvL) stelt voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief (OPP) op. De leerkracht en logopedist evalueren dit regelmatig. Minstens eenmaal per jaar bespreken wij het OPP met ouders. Als het verwachte niveau voor vervolgonderwijs wordt aangepast, dan stelt de CvL het OPP opnieuw vast. De CvL houdt in de gaten of de leerling het aanbod krijgt dat passend is en of wijzigingen noodzakelijk zijn.

Onderstaande onderwerpen staan in het OPP.

 • Verwacht niveau voor vervolgonderwijs (uitstroomperspectief)
 • Onderwijsaanbod dat de leerling krijgt
 • Welke extra begeleiding nodig is

Onderstaande onderwerpen staan omschreven in het individuele gedeelte van het OPP.

 • Spraak/Taal
 • Communicatieve redzaamheid
 • Sociaal emotionele ontwikkeling
 • Cognitieve ontwikkeling

Daarnaast is er ruimte in het OPP voor vastleggen van extra onderwijsbehoefte bij bepaalde vakken die vermeld staan op de leerroutekaarten.

Wilt u meer weten over leerlijnen en de methodieken die wij gebruiken? Klik dan op Leerlijnen in het menu aan de rechterkant van de pagina werkwijze.