Toetsen en testen

Toetsen en testen

Wij houden zorgvuldig bij welke resultaten de leerlingen behalen. Wij doen dat met behulp van observaties en toetsen.

In de onderbouwgroepen 1 en 2 wordt het voorbereidend lezen en het voorbereidend rekenen getoetst, deels met Cito-toetsen, deels met andere toetsen. Vanaf groep 3 gebruiken we voor lezen, begrijpend lezen en rekenen de landelijke Cito-toetsen voor speciale leerlingen. Twee keer per jaar worden alle leerlingen vanaf groep 3 getoetst. Tussendoor worden er methode gebonden toetsen afgenomen. We observeren ook de ontwikkeling van de communicatieve vaardigheden en het ‘leren leren’.

In groep 8 vindt het eindonderzoek (drempelonderzoek) plaats. Dit start in oktober. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek wordt een advies voor vervolgonderwijs geformuleerd. In groep 8 wordt in april de eindtoets ‘Route 8’ afgenomen.

De logopedisten nemen diverse toetsen af om de ontwikkeling van de leerling in beeld te brengen.

De orthopedagoge kan, indien nodig, onderzoek doen naar intelligentie, sociaal-emotionele ontwikkeling en gedrag. Dit gebeurt na toestemming van ouders.

Van iedere leerling wordt bijgehouden hoe hij functioneert en wat de vorderingen zijn. Deze gegevens worden verzameld en bewaard in een dossier en in het leerlingvolgsysteem (LVS). Hiervoor gebruiken wij Parnassys. Door middel van het analyseren van toetsgegevens uit het LVS kan worden geëvalueerd of de lijn van het OPP nog kloppend is. De gegevens bestaan onder andere uit werkgegevens van de leerkracht, observaties, toetsgegevens, rapportcijfers en gegevens van de logopedist.

Download